Hein Berkhout * Racing-Pigeons      Specialisatie Dagfond en Jonge Duiven    

 

INRICHTING/METHODE                                                   INTERIOR/METHOD 

      

DE INRICHTING/AFDELINGEN !!!!


M'n duivenhok bestaat in principe uit vijf afdelingen, je kunt eigenlijk ook wel spreken van een hok in een hok. De kleppen zijn gericht op het noorden en het dak is voorzien van een zgn. zadeldak met aan de korte kant (3 pannen) op het zuiden en de lange kant naar het noorden gericht. De ruimte boven de hokken is ± 90 cm hoog en aan de noordzijde zit totaal geen beschotting onder de pannen. Alleen aan de zuidzijde is tot een hoogte van ± 60 cm de nok dicht gezet tot aan èèn pan onder de nok. Dit om  de eventuele directe wind inval te breken. Middels licht doorgevende Polycarbonaat-schuiven in het plafond wordt de juiste hoeveelheid zuurstof en temperatuur geregeld. De eerste afdeling het kweekhok (1), heeft een oppervlakte van 2 x 2 meter waarin 10 grote kweekbakken zijn gemaakt van 120x60x50cm. Een ideale manier om de duiven in alle rust voor te kunnen bereiden op de kweek. Dit geeft me tevens een 100% zekerheid en garantie van de juiste bevruchting bij de kwekers. Hierdoor kunnen de duiven ook op een gemakkelijke en simpele manier later worden om gekoppeld. Deze afdeling is voorzien van een houten vloer met daar boven gegalvaniseerd ijzeren roosters.

    

THE INSTITUTION/COMPARTMENTS !!!!


My pigeon loft basically consists of five compartments, you can actually also speak of a loft within a loft. The flaps face north and the roof has a so-called gable roof with the short side (3 tiles) facing south and the long side facing north. The space above the cages is ± 90 cm high and on the north side there is no paneling under the tiles at all. Only on the south side has the ridge been closed up to a height of ± 60 cm up to one tile under the ridge. This is to break any direct wind attack. The correct amount of oxygen and temperature are regulated by means of light-transmitting polycarbonate sliders in the ceiling. The first department, the breeding loft (1), has an area of 2 x 2 meters in which 10 large breeding boxes have been made of 120x60x50cm. An ideal way to prepare the pigeons for breeding in peace. This also gives me 100% certainty and guarantee of correct fertilization for the growers. This also allows the pigeons to be coupled later in an easy and simple way. This department has a wooden floor with galvanized iron grilles above.

    

 

 

De afdeling (2) is voor de Weduwnaars en heeft ook een afmeting van 2 x 2 meter welke is ingericht met 15 bakken verdeeld in ’n blok van 3 x 3 = 9 en een blok van 2 x 3 = 6 stuks. Deze bakken zijn wel zo uitgevoerd dat bij ‘n dichte stand aan de buitenzijde op iedere broedbak ’n zo geheten uitklapbaar zitje is geconstrueerd. Deze worden kort voor de vlucht uitgeklapt ter ondersteuning van de nodige extra motivatie. Ook dit hok is tevens bovenin voorzien van licht doorgevende Polycarbonaat-schuiven voor de ventilatie en de  vloer wederom voorzien van een ijzeren rooster.

The department (2) is for the Widowers and also has a size of 2 x 2 meters which is equipped with 15 boxes divided into a block of 3 x 3 = 9 pieces and a block of 2 x 3 = 6 pieces. These boxes are designed in such a way that when they are closed, a so-called fold-out seat is constructed on the outside of each breeding box. These are unfolded a short period before basketing on the flight to provide the necessary and hopefully extra motivation. This hutch is also equipped with light-transmitting polycarbonate sliders in the ceiling for ventilation. This floor is again equipped with iron grids.De derde (3) en de daar achter liggende vierde afdeling (4) wordt gebruikt voor de vlieg-duivinnen. De een heeft een oppervlakte van 2.00 x 1.60 x 2.00 mtr. welke links voorzien zijn van 1 kast met 21 stuks zgn. lokketkasten. Deze zitplaatsen kunnen middels een schuifrek worden afgesloten. Dit om het evt. onderling paren van de duivinnen te kunnen voorkomen. Aan de rechterzijde zijn 12 stuks zgn. broed/motivatie bakken van 50 x 40 x 40 cm geplaatst welke óók regelmatig ter motivatie worden gebruikt. De vierde afdeling is een kleine ruimte met een afmeting van 2.00 x 1.40 mtr. Met hierin ook 21 loketkasten welke middels ’n schuifrek kunnen worden afgesloten. Prima afdeling om je vliegduivinnen de nodige rust te geven. 

The third (3) and the fourth section (4) behind it are used for the racing hens. One has an area of 2.00 x 1.60 x 2.00 m. which on the left have 1 cabinet with 21 pieces of so-called counter cabinets. These seats can be closed with a sliding rack. This is possible. to prevent mutual mating of the hens. On the right side, 12 so-called breeding/motivation boxes measuring 50 x 40 x 40 cm have been placed, which are also regularly used for motivation. The fourth department is a small room with dimensions of 2.00 x 1.40 m. Also containing 21 counter cabinets which can be closed with a sliding rack. Excellent department to give your racing hens the necessary rest.             De vijfde afdeling (5) is ingericht voor de jonge duiven met lokketkasten en 24 stuks motivatiebakken. Veel extra aandacht wordt er niet aan de jongen gegeven, buiten natuurlijk het belangrijkste, de aandacht voor de gezondheid. Heel belangrijk is dat alle jongen minimaal 10 tot 12 vluchten onder de vleugels kunnen krijgen om ze als jaarling op grotere werk voldoende ervaring mee te geven. Wat verder in het seizoen van de jonge duiven worden de geslachten gescheiden en komen de duivinnen (Oud en Jong bij elkaar op het hok. Hierdoor hebben de Jonge doffers het rijk alleen op het jonge duivenhok en kan er op de deur gespeeld worden met de vluchten boven de 250 km.

The fifth department (5) is equipped for the young pigeons with counter cabinets and 24 motivation boxes. Not much extra attention is given to the boy, apart from the most important thing, of course, attention to health. It is very important that all youngsters can fly at least 10 to 12 flights under the wing to give them sufficient experience as yearlings in larger races. A little further into the young pigeon season, the sexes are separated and the hens (old and young) come together in the loft. This means that the young cocks have their own space in the young pigeon loft and the flights can be played at the door. above 250 km.
EINDE SEIZOEN !!!!!

 

Na de laatste Jonge duivenvlucht gaan de kleppen dicht en worden deuren onderling open gezet zodat alle duiven, kwekers, vliegers, Oud en Jong gewoon bij elkaar in de hokken kunnen komen. De verlichting gaat er af en ze blijven gedurende de rui-periode bij elkaar en komen dan ook niet meer los tot begin Maart volgend jaar. De roofvogels zijn hier in hoofdzaak debet aan wat dan ook alle jaren wel erger lijkt te gaan worden. De duiven kunnen in die periode net zoveel in de buitenlucht zijn als ze willen, daar de luiken naar de onoverdekte volière's gedurende die tijd ook gewoon open staan. Zolang de vorst het toe laat gaan om de dag de nevel besproeiing in de volières aan, waar dan vooral ook in de rui-periode gretig gebruik van wordt gemaakt. Zo ongeveer 15 november worden de geslachten weer gescheiden, waarna ze per geslacht om de dag de buiten/volière of naar binnen kunnen vertoeven.

END OF SEASON

After the last Young pigeon flight, the flaps are closed and doors are opened so that all pigeons, breeders, racers, old and young can simply come together in the lofts. The lighting is turned off and they remain together during the molting period and do not come apart again until the beginning of March next year. The birds of prey are mainly to blame for this, which seems to be getting worse every year. The pigeons can be in the open air as much as they want during that period, as the shutters to the uncovered aviaries are also open during that time. As long as the frost permits, the aviaries are sprayed with mist every other day, which is especially used during the moulting period. The sexes are separated again around November 15, after which they can spend each sex outside/aviary or inside every other day. 

DE KWEEK!!!!!
Kwekers en Vliegduiven worden gelijk gekoppeld zo rond de 10e januari. 1e ronde eieren van de kwekers gaan naar enkele voedsterkoppels of naar de Jaarling-vliegers waar nog geen jongen van worden aangehouden. De tweede ronde van de kwekers word door hun zelf groot gebracht. Er worden ongeveer zo’n 55 stuks jonge duiven gekweekt als Vliegploeg voor het Jonge Duiven spel en tevens daarna wat aanvulling voor het nieuwe jaar. Ook worden er na de laatste ronde van de kweek, nog wat koppels gewisseld van partner die nog wat jongen gaan groot brengen voor de winterse bonnenverkoop. Wat hopelijk soms ook nog voor ’n paar verrassende Zomerjongen kan zorgen.


 

THE BREEDING !!!!!
Breeders and racing pigeons are immediately coupled around January 10th. The first round of eggs from the breeders go to a few breeding couples or to the Yearling racers from which no young are yet kept. The second round of breeders are raised by themselves. About 55 young pigeons are bred as a flying team for the Young Pigeon game and also as a supplement for the new year. After the last round of breeding, some couples also change partners to raise some youngsters for the winter voucher sale. Which hopefully can sometimes also provide a few surprising Summer Youngsters.


 HET SPEL!!!!

Het spel wordt gespeeld met ± 15 weduwnaars en ± 25 á 30 duivinnen op dubbel weduwschap. De duiven worden gekoppeld rond de 10e januari en de 15 koppels brengen beide hun jongen groot tot een leeftijd van circa 14/16 dagen oud, waarna ik de duivinnen er direct afhaal en die gelijk op weduwschap gaan. Deze groep duivinnen wordt niet meer gekoppeld vóór het vliegseizoen. De helft van de jongen worden afgezet naar het jonge duivenhok met 2 á 3 stuks voedster duivinnen zodat de doffers elk zelf ‘n jong voor hun rekening moeten nemen. Na het afzetten van deze jongen bij de doffers, wordt de andere helft van de duivinnen gekoppeld aan deze doffers en laat deze dan op eieren komen, nadat ze ± 5 dagen op de eieren hebben gezeten, ga ik ze scheiden en worden beide M/V daarna op weduwschap gezet. Hiermee zijn er doffers (weduwnaars) bij die met de start van de vluchten aan twee duivinnen gekoppeld zijn en zo ga ik met het spel beginnen.

THE GAME !!!!

The game is played with ± 15 widowers and ± 25 to 30 hens in double widowhood. The pigeons are coupled around January 10th and the 15 couples both raise their young until they are approximately 14/16 days old, after which I immediately remove the hens and they immediately go into widowhood. This group of hens is no longer coupled before the racing season. Half of the youngsters are taken to the young pigeon loft with 2 to 3 nurse hens, so that the cocks each have to take care of a youngster themselves. After depositing these youngsters with the cocks, the other half of the hens are coupled to these cocks and then let them hatch on eggs. After they have been on the eggs for ± 5 days, I will separate them and both become M/F. then put on widowhood. There are cocks (widowers) that are coupled to two hens at the start of the flights and that is how I start the game.