Hein Berkhout * Racing-Pigeons      Specialisatie Dagfond en Jonge Duiven    

 

INRICHTING/METHODE                                                   INTERIOR/METHOD 

 

                  De inrichting

Het duivenhok bestaat uit vijf afdelingen, je kunt wel spreken van een hok in een hok. De kleppen zijn gericht op het noorden en het dak is voorzien van een zgn. zadeldak met aan de korte kant (3 pannen) op het zuiden en de lange kant naar het noorden gericht. De ruimte boven de hokken is ± 90 cm hoog en aan de noordzijde zit totaal geen beschotting onder de pannen. Alleen aan de zuidzijde is tot een hoogte van ± 60 cm de nok dicht gezet tot aan èèn pan onder de nok. Dit om  de eventuele directe wind inval te breken. Middels schuiven in het plafond wordt de juiste hoeveelheid zuurstof en temperatuur geregeld. De eerste afdeling het kweekhok, heeft een oppervlakte van 2 x 2 meter waar in 10 grote kweekbakken zijn gemaakt van 100x70x70cm. Een ideale manier om de duiven in alle rust voor te bereiden op de kweek. Dit geeft me een 100% zekerheid en garantie van de juiste bevruchting bij de kwekers. Tevens kunnen de duiven op een gemakkelijke en simpele manier later worden om gekoppeld. Deze afdeling is voorzien van een houten vloer. 

                 The establishment

The pigeon loft consists of five sections, you can talk about a loft in a lofthouse. The valves are aimed at the north and the roof is fitted with a so-called saddle roof with the short edge (3 tile) on the south and the long side to the north. The amount of space above the pens is ± 90 cm high and to the north side have no panelling under the pan. Only on the southern side is up to a height of ± 60 cm put the top close to one tile under the top. This brakes any direkte wind invasion. Through the ceiling is the right amount of oxygen, and temperature. The first section, the breedingloft has a size of 2 x 2 m in 10 major culture breeding boxes are made of 100x70x70cm. An ideal way to the pigeons in all the rest in preparation for the culture. This gives me a 100% security and guarantee of the right to be produced by the farmers. Also, the pigeons are a convenient and simple way to later be make a new couple. This department is equipped with a wooden floor.

 

 

De afdeling voor de Weduwnaars heeft ook een afmeting van 2 x 2 mtr en is ingericht met 20 bakken verdeeld in twee blokken, een van 12 en een blok van 8 stuks. De bakken zijn zo geconstrueerd dat het front indien ze gesloten zijn, er aan de buitenzijde zijn voorzien van een om klapbaar zitje. Deze worden voor de vluchten regelmatig uitgeklapt voor de nodige extra motivatie. Ook dit hok is tevens voorzien van schuiven voor de ventilatie. Dit hok is voorzien van een ijzeren rooster vloer.

The department for the spouse also has a size of 2 x 2 mtr and is equipped with 20 boxes divided into two blocs, which is one of 12, and a block of 8 pieces. The boxes are so konstructed that the front if they are closed, there are fitted with a turning seats. This will be extended for the flights on a regular basis for the necessary extra motivation. Also this loft is also equipped with the ventilation. This loft is fitted with a iron grid floor.De derde en vierde afdeling wordt gebruikt voor de vlieg- duivinnen. De een heeft een oppervlakte van 2.00 x 1.60 x 2.00 mtr. welke links en rechts voorzien zijn van 2 x 21 stuks zgn. lokketkasten. Deze zitplaatsen kunnen middels een schuif rek worden afgesloten. Dit om het onderling paren te voorkomen. De vierde afdeling is een kleine ruimte met een afmeting van 2.00 x 1.40 mtr. hierin zijn 12 stuks kleine broedbakken aangebracht die worden gebruikt tijdens de vluchten om de duivinnen wat extra te kunnen motiveren.   

The third and fourth section is used for flying hen. The a has a surface area of 2.00 x 1.60 x 2.00 mtr. the left and right are equipped with 2 x 21 pieces  lokket-seats. These seats will be able to scroll through a rack to close. In order to reach couples. The fourth section is a very small space with a size of 2.4 x 1.40 mtr. This includes small hen boxes 12 pieces which are likely to be used during the flights with the hen's and give a little extra motivation.                    De vijfde afdeling is ingericht voor de jonge duiven met lokket kasten en 24 stuks motivatiebakken. Veel extra aandacht wordt er niet aan de jongen gegeven, buiten natuurlijk de aandacht voor de gezondheid. Heel belangrijk is dat alle jongen minimaal 10 tot 12 vluchten onder de vleugels moeten hebben om ze als jaarling het grotere werk te kunnen laten doen.       

The fifth section is intended for the young pigeons with lokket-seats and 24 pieces motivation. A lot of extra attention is not giving the young pigeons, outside, of course, the attention to health. It is very important that all teh young pigeons at least 10 to 12 flights under the wings to have them as a yearling the larger work to do.Spel-methode

Na de laatste vlucht op de natoer gaan de kleppen dicht, deuren worden onderling open gezet zodat alle duiven, kwekers, vliegers en jongen bij elkaar in de hokken kunnen komen. Verlichting gaat er af en ze blijven gedurende de rui-periode bij elkaar en komen dan ook niet meer los tot maart. Ze kunnen die periode net zoveel in de buiten lucht als ze willen, daar de luiken naar de onoverdekte volière's gedurende die tijd ook open staan. Zolang de vorst het toe laat gaat dagelijks de besproeiing in de volière aan waar dan ook gretig gebruik van gemaakt wordt. Ongeveer 15 november worden de geslachten weer gescheiden, waarna ze per geslacht om de dag de volière in kunnen.   

Game-method

After the last flight of the competition, the valves close, between doors for all pigeons, farmers, aircrew and youngsters inside the housing. Lighting is there, and they remain together during the moulting season, so it no longer independently until March. They can do that in the period as much as they want to outside air, since the blinds to the no covered aviary's during that time also be open. As long as the frost comes every day has come the irrigate in the aviary where than help. Approximately 15 November are the genera, after which they again separated by sex to the day the aviary. Kwekers en vliegduiven worden gelijk gekoppeld rond de 28e januari. 1e ronde eieren van de kwekers gaan naar enkele voedsterkoppels of naar wat jaarling-vliegers waar nog geen jongen van worden aangehouden. Tweede ronde van de kwekers word zelf groot gebracht door de kwekers. Er worden ongeveer 50 jonge duiven gekweekt als aanvulling voor het nieuwe jaar. Tevens worden nog wat koppels gevormd die weer voor een aantal verrassende jongen moeten zorgen. 

Farmers and flight pigeons are on the same linked around the 28th of January. 1st round the eggs of the farmers go to some nurse flocks or what yearling, in respect of which does not yet have a young pigeon. Second round of the farmers on the word itself is large by the farmers. There are approximately 50 young pigeons reared as a supplement for the new year. In addition, some couples who for a number of surprising young pigeons. Het spel wordt gespeeld met ± 15 doffers en ± 30 duivinnen op dubbel weduwschap. De duiven worden gekoppeld rond de 28e januari en de 15 koppels brengen beide hun jongen groot tot een leeftijd van ± 14/16 dagen waarna de duivinnen direct op weduwschap gaan. Deze groep duivinnen wordt niet meer her gekoppeld voor het vliegseizoen. Helft van de jongen worden afgezet naar het jonge duivenhok met wat voedster duivinnen zodat de doffers ieder een jong voor hun rekening moeten nemen. Na het afzetten van deze jongen bij de doffers, wordt de andere helft van de duivinnen gekoppeld aan de doffers en na 5 dagen op eieren, weer gescheiden en beide worden daarna op weduwschap gezet. Hiermee zijn de doffers bij de start van de vluchten aan twee duivinnen gekoppeld en kan het spel beginnen.  

The game is played with ± 15 cocks and ± 30 hen's to double widow. The doves are tied around the 28th of January and 15 couples bring both their young pigeons big up to an age of ± 14/16 days after which the widow go directly to hen's. This group of hen's is no longer re-coppelt for the flight season. Half of the youngsters be disposed to the young pigeon loft with what semi mother hen's so that each cock has a young for themselves. After disposing of this young pigeons of the cocks, the other half of the hen's associated with the cocks and after 5 days to eggs, again separated and both are followed by widow. That concludes the doffers at the start of the flights to two of hen's linked and can start the game.